+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

29 ม.ค. 2024

สรุป !! หลักสูตรใหม่แพทย์จุฬาฯ ปรับเปลี่ยนการแสดงผลการประเมินนิสิตในแต่ละรายวิชาเป็น S/U (Satisfactory/Unsatisfactory) ตลอดหลักสูตร แทนการแสดงผลการประเมินแบบดั้งเดิมที่เป็นสัญลักษณ์ A-F

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X