+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 พ.ย. 2019

CASA Conference ( Chulalongkorn Annual Surgery & Aesthetic Conference ) 2019

19 – 20 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยผิวหนัง ชั้น 5 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โทร.02-2564253, 02-2564000 ต่อ 80501-5

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X