+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

22 พ.ย. 2019

MDCU Roadshow … Bangkok Prep Secondary Campus

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562: 15.00 น.: Bangkok Prep Secondary Campus สุขุมวิท 77 กรุงเทพฯ

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ MDCU Roadshow 2019และนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปแนะแนวการศึกษาต่อ ในโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้แก่นักเรียน Year 11-13 โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Prep Secondary Campus และผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมฟัง พร้อมทั้งบอกเล่าชีวิตการเรียนในรั้วแพทย์จุฬาฯ พูดคุย และซักถามในข้อสงสัยต่างๆ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X