+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

11 ส.ค. 2019

The 11th Chula Neuroscience Forum 2019 : Application of Neuroscience in Clinical Practice

วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

1565083062151

S__83787785

S__83787784

S__83787783

 

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X