+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 ก.ค. 2021

ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เท่านั้น)

X