+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

19 ก.ย. 2022

ค่ายใจอัศจรรย์ สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (CPIRD)

วันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2565: 13.00 น.: ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลชลบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายใจอัศจรรย์ สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (CPIRD)” ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชา Medical Professional Development จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความตระหนักรู้และเข้าใจตนเอง ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง และฝึกทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้นี้จะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตแพทย์ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการ (เก่ง) ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม (ดี) และมีความสุขในการทำงานในวิชาชีพแพทย์ สุดท้ายการปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์เหล่านี้จะสร้างผลดีกับการดูแลผู้ป่วยในอนาคตต่อไป

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X