+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

18 มิ.ย. 2021

ทูตน้ำใจ พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล 2564 นสพ.คณาธิป จงมีความสุข (แทน)

นสพ.คณาธิป จงมีความสุข (แทน) นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4

การศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

ผลงาน

– ตัวแทนประกวดดาวเดือน เข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2562

– สมาชิกฝ่ายแสงเสียง CU Singing ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2563

– สมาชิกผู้ร่วมดำเนินงาน คณะกรรมการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต – ประจำปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

– หัวหน้าฝ่ายแสงเสียงและเทคนิค และสมาชิกโครงการสาธารณสุข ค่ายอนามัย ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2563

– สมาชิกชมรมจุฬาฯ สู่ชุมชน ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2563

– หัวหน้าฝ่ายศิลป์และการออกแบบ ชมรมวิจัย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563

“รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นทูตน้ำใจในโครงการเข็มวันอานันทมหิดลประจำปีนี้ และภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวสู่สังคม ซึ่งโครงการนี้ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการระดมทุน เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์แก่ผู้ที่ยังขาดแคลน และในปีนี้ยังเป็นการสมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของคนไทยเพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อีกด้วย ในฐานะทูตน้ำใจประจำปี 2564 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบโอกาสอันดีในการร่วมบริจาคในโครงการเข็มวันอานันทมหิดล เพื่อสร้างสังคมแห่งการเป็นผู้ให้อย่างเต็มความสามารถครับ”

#น้ำใจสร้างกุศล One Shot SAVES Lives หนึ่งเข็ม … เพื่ออีกเข็ม #ANANDAY2021 #COVID19

05 (Poster) แทน

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X