+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

12 มี.ค. 2021

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทอ. และ แพทย์จุฬาฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงการผลิตแพทย์ร่วม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564: 09.30 น.: ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยความร่วมมือโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ กรมแพทย์ทหารอากาศ  ฉบับที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความเข้าใจในการผลิตแพทย์ร่วมของทั้ง 2 หน่วยงาน ครอบคลุมการดำเนินการในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานิสิตแพทย์ การพัฒนาอาจารย์แพทย์ และบุคลากรของกรมแพทย์ทหารอากาศ ทั้งในด้านการวิจัยทางคลินิกและแพทยศาสตรศึกษา รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเวชกรรม โดยมี พล.อ.อ.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.(พิเศษ) พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธี

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้ร่วมมือกันในการผลิตบัณฑิตแพทย์ของจุฬาฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ในปัจจุบันมีบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากความร่วมมือดังกล่าวของทั้ง 2 หน่วยงาน จำนวน 27 รุ่น รวม 601 คน ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย

ในปีการศึกษา 2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จะเปิดรับสมัครผู้สนใจที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในระบบรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ผ่านระบบ TCAS64 รอบที่ 3 รูปแบบที่ 3 (admission 1) จำนวน 30 คน โดยนิสิตกลุ่มดังกล่าวจะเข้าศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และไปฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐหลังสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกได้ที่ https://admission.md.chula.ac.th/

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X