+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

31 ม.ค. 2024

ประชุมวิชาการ 20th Chulalongkorn University Annual Seminars in Hematology (CU-ASH) Best Practice in Hematology : From Basic to Advanced Reviews in Hematology

CU-ASH 20th 2024

ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม เฉลิมพรมมาส อาคาร อปร.ชั้น 1

ร่วมประชุม Onsite 1,500 บาท และรับชมผ่านทาง Live Broadcast ราคา 1,000 บาท

ลงทะเบียนผ่าน QR Code

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X