+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

สื่อการสอน

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563: 13.00 น.: ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น...
Read More

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562: 11.30 น.: ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต ...
Read More

รางวัลปราชญ์ชุมชน ปี 2561 “ด้านศิลปะการแทงหยวก”

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3 ฮอลล์ 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นางสาวมิ่งขวัญ กล้วยไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิว...
Read More
X