+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

สื่อการสอน

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563: 13.00 น.: ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น...
Read More

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562: 11.30 น.: ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต ...
Read More

รางวัลปราชญ์ชุมชน ปี 2561 “ด้านศิลปะการแทงหยวก”

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3 ฮอลล์ 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นางสาวมิ่งขวัญ กล้วยไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิว...
Read More

แพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัล Aspire to Excellence Award 1 เดียว ในเอเซีย

จันทร์ 7 กันยายน 2558  : ประเทศสหราชอาณาจักร ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 46 / 2015 : 10 : 29 / 46 ) อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ” ผู้แทน &#...
Read More

คนไทยตัวอย่าง

พุธ ๒๙ กรกฏาคม ๒๐๑๕ : ๑๓.๐๐ น. : “ ห้องประชุมใหญ่ ” ( ชั้น ๓ )  กรมประชาสัมพันธ์ ( ปชส ข WWW-FB-IG-Line  ๔๔๗ / ๒๐๑๕ : ๐๘  : ๐๓ / ๐๑ ) หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้...
Read More
X