+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

19 พ.ค. 2022

MDCU CONGRESS 75th Anniversary: The Stories of Success

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (MDCU Congress 2022) วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online)
สอบถามรายละเอียด : ศูนย์ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0 2256 4193 และ 0 2256 4566
#MDCU
#แพทย์จุฬาฯ
#75ปีแพทย์จุฬาฯ
#75yearsMDCUForAll
#75ปีแพทย์จุฬาฯเพื่อคุณค่าของทุกชีวิต

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X