+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

20 ก.ค. 2022

MDCU TALK

ปาฐกถาพิเศษ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา The Stories of Success of MDCU : Past, Present and Future

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. – 16.00 น. ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมัคลานุสรณ์

พร้อมทั้ง 11 เรื่องเล่าความสำเร็จ สู่แรงบันดาลใจในการทำงาน

ศ.นพ.ธีระ รามสูต

ศาสตราภิชาน นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร  สิทธีอมร

ศ.กิตติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง  ตั้งสง่า

พญ.เจรียง จันทรกมล

รศ.นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์

นพ.นรเทพ อัศวพัชระ

นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ

พญ.รุจิรา เทียบเทียม

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-256-4193 และ 02-256-4566

Poster MDCU talk

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X