+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

8 ธ.ค. 2021

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR Code หรือ https://chulabooster.kcmh.or.th

บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X