+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

12 พ.ย. 2020

Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2020

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563: 08.15 น.: ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2020 โดย คณะกรรมการ CTC (Clinical Trail Center) ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกในระดับมาตรฐานสากลให้แก่บุคลากรของฝ่ายการพยาบาลจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วม พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัย ตามมาตรฐานของหลักปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X