+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 ก.ค. 2022

การประชุมระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์สำหรับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ Towards Higher Academic Position

การประชุมระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์สำหรับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ Towards Higher Academic Position

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบ Zoom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-256-4459 ต่อ 13 / E-mail : awutcharin@gmail.com

Artboard 9 copy 2@4x-100

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X