+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

18 พ.ย. 2020

สาธิตพีไอเอ็ม ปรึกษาหารือด้านการศึกษาต่อกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 15.15 น.: ห้องประชุม 603 สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ที่ปรึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล ที่ปรึกษา อ.ประวิทย์ ศรีหนองหว้า รองผู้อำนวยการ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง หัวหน้างานบริหารฝ่ายวิชาการ และ อ.จิตติพันธ์ ความคนึง รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) คุณภัสสรา สุทธิบุตร รองผู้อำนวยการ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และ คุณรักษิต สาใจ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้าประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาต่อร่วมกัน ระหว่าง โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X