+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

17 พ.ย. 2020

Current iPad-Based Assessment System @ MDCU

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 11.45 – 15.30 น.: ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร และ ห้อง 229 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Current iPad-Based Assessment System @ MDCU ซึ่งหน่วยงานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดขึ้น 2 รอบ รอบแรกให้คณาจารย์ บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลที่ใช้ iPad (iPad-based assessment system) ที่ถูกต้องและทันสมัย พร้อมทั้งสามารถใช้โปรแกรมสอบได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดทำตารางสัดส่วนข้อสอบ จนถึงการวิเคราะห์ข้อสอบ การออกรายงานคะแนน และการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ส่วนรอบที่ 2 ให้นิสิตได้ทดสอบโปรแกรมและเทคนิคในการสอบ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X