+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

16 มี.ค. 2023

ผู้นำจาก 9 ภาคี ร่วมเสวนาการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรสู่ความยั่งยืน Chula Health and Well-being at Work Forum 2023

วันนี้ (14 มีนาคม 2566) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดงานเสวนาวิชาการ Chula Health and Well-being at Work Forum 2023 ในหัวข้อ “Workplace Health Promotion toward Sustainability: การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรสู่ความยั่งยืน” ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การศึกษาบทบาทและการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อในสถานประกอบการของผู้นำองค์กรและผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล”

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารจาก 9 ภาคี ได้แก่ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คุณสุภาพร จันทร์จำเริญ รองอธิการบดี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ประธานกรรมการและที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย คุณศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกสิกรไทย คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. เบทาโกร และ คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในงาน โดยมี ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการทำงาน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ในฐานะผู้จัดงานและหัวหน้าโครงการฯ

ซึ่งการเสวนาวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และขับเคลื่อนแนวทางนโยบายและการดำเนินการ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อในองค์กร สถานประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้บริหารองค์กรและผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล ในทุกระดับของประเทศไทย ภายในงานมีบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสายงานทรัพยากรบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชนต่างๆ ผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจ ตลอดจนประชาชนที่สนใจกว่า 300 คน เข้าร่วมฟัง ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ปัจจุบันพบว่าในประเทศไทยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในประชากรไทยวัยทำงาน ซึ่งกลุ่มวัยทำงานนี้เป็นสัดส่วนประชากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทย การสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคไม่ติดต่อของคนวัยทำงานในองค์กรและสถานประกอบการ ถือเป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน ทั้งระดับนโยบายระดับประเทศและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และระดับตัวบุคคลทั้งตัวพนักงาน ผู้บริหาร งานทรัพยากรบุคคล และบุคลากรทางการแพทย์จึงจะสัมฤทธิ์ผล องค์กร หน่วยงาน หรือที่ทำงานใดก็ตามเริ่มหันมาใส่ใจดูแลพนักงานของตน นอกจากผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพพนักงานแล้ว ถือเป็นการสร้างความผูกพันกับองค์กร และส่งผลดีต่อผลผลิตขององค์กรและประหยัดรายจ่ายในภาพรวม

การเสวนาวิชาการในครั้งนี้ นำเสนอประเด็นต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรสู่ความยั่งยืน ทั้งประเด็นนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรของประเทศ ความหลากหลายในองค์กรและสุขภาวะที่ดี สุขภาพคนทำงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ สุขภาพกับการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร บทบาทของผู้นำองค์กรและงานทรัพยากรบุคคลต่อการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน สุขภาพที่ดีของสถานประกอบการและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการนำดิจิตัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์กร

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fan page: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://fb.watch/jirFs38j7k/

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X