+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

18 มี.ค. 2021

Covid-19 vaccines and blood clot concern วัคซีนโควิด ทำลิ่มเลือดอุดตันหรือไม่?

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564: 12.30 น.: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีน-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน พร้อมด้วย รศ.นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายผ่าน Facebook Live เรื่อง Covid-19 vaccines and blood clot concern วัคซีนโควิด ทำลิ่มเลือดอุดตันหรือไม่?

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/777662626517144 หรือ Youtube Channel: MDCU & KCMH https://youtu.be/5c2Xp9URGvo

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X