+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

MDCU Roadshow 2018 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 12.00 น. ณ รร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา และตัวแทนนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปร่วมงาน MDCU Roadsho...
Read More

Asian Cancer Conference วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุม Asian Cancer Conference ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ รองคณบดี ฝ่ายวิรัชกิ...
Read More

งานแถลงข่าว แพทย์จุฬาฯ จับมือ เอ็ม ดี แอนเดอร์สัน แคนเซอร์ เซนเตอร์สถาบันมะเร็งอันดับ 1 ของโลกและสถาบันพันธมิตรในเอเชีย พัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็งเพื่อสตรี

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1212 ชั้น 12 อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.นพ.ว...
Read More

MDCU Roadshow 2018 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น.ส.นิศานาถ ออง ผู้แทนสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไปร่วมงาน MDCU Roadshow...
Read More

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน เรื่องเทคนิคการใช้น้ำเสียงและภาษากายในการสื่อสาร

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็...
Read More

รับมอบเงินสมทบกองทุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ งานคลัง ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ...
Read More

การประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 39/2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 ตึก สธ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหารจุฬาฯ นำโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลง...
Read More

งานทอดกฐินสามัคคี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดกฐินสามัคคี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ...
Read More

แสดงความยินดี บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม 2561

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีแ...
Read More

รับมอบเงินสมทบกองทุน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รพ.จุฬาลงกรณ์

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร...
Read More

ถวายราชสักการะ ร.5 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปวางพานพุ่มถวาย...
Read More

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 118 ปี และวันพยาบาลแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำ...
Read More

งานแถลงข่าว แพทย์จุฬาฯก้าวไกล .. สร้างนวัตกรรมการรักษามะเร็ง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมงานแถลงข่าว แพทย์จุฬาฯก้าวไกล .. สร้างนวัตกร...
Read More

มอบเงินสมทบมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม กรรมการบริหารและเหรัญญิก พร้อมด้วย รศ.นพ.พินิจ ก...
Read More
X